Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) upravují v souladu s §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále „kupní smlouva“) uzavírané mezi:
  1. DATAP Solutions, s.r.o.
   se sídlem V dolině 1157/6, 101 00 Praha 10 Michle
   IČO: 04365020
   Spisová značka : C 246478 vedená u Městského soudu v Praze
   (dále „prodávající“), na straně jedné
   a
   kupujícím (dále „kupující“), na straně druhé
   prostřednictvím webového portálu http://nakup.dorothetrassl.cz/.
 2. V případě osobního nákupu vstupenky prostřednictvím pokladny se na uzavřený smluvní vztah nepoužijí ta ustanovení obchodních podmínek, které z důvodu jejich povahy nelze na takto vzniklý smluvní vztah aplikovat.
 3. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 4. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
  1. „běžnou cenou vstupenky“ cena vstupenky, která není zlevněnou cenou vstupenky
  1. „Českou obchodní inspekcí“ Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs
  1. „držitelem vstupenky“ osoba, která se za kupujícího dostaví na akci
  1. „kupujícím“ je osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu
  1. „vstupenkou“ doklad o zaplacení v listinné nebo elektronické podobě potvrzující úhradu buď celé kupní ceny vstupenky nebo poslední splátky kupní ceny vstupenky a opravňující držitele vstupenky k jednorázovému vstupu na akci, kterou lze zakoupit prostřednictvím webového portálu http://nakup.dorothetrassl.cz
  1. „webovým portálem“ internetová aplikace na adrese www.dorothetrassl.cz a http://nakup.dorothetrassl.cz sloužící k poskytování informací o konaných akcích a k objednávání vstupenek na tyto akce
 5. Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu nelze dovodit jinak.

Proces uzavření kupní smlouvy, platební podmínky, vstupenka

 1. Vstupenku s běžnou cenou vstupenky a/nebo se zlevněnou cenou vstupenky lze zakoupit pouze na webovém portálu http://nakup.dorothetrassl.cz.
 2. Veškerá prezentace služeb umístěná na webovém portálu je informativního charakteru, v žádném případě se nejedná o návrh na uzavření smlouvy, a proto prodávající nemá povinnost uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Nákup vstupenky opravňující ke vstupu na akci provádí kupující na konkrétní termíny akcí.
 4. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, kupní cena zahrnuje veškeré prodejní poplatky, a je uvedena na webovém portále www.dorothetrassl.cz nebo http://nakup.dorothetrassl.cz.
 5. Pro zakoupení vstupenky prostřednictvím webového portálu je kupující povinen provést registraci na akci na webovém portálu, v rámci kterého vyplní své identifikační a kontaktní údaje. Po provedení registrace, resp. objednání vstupenky na akci, bude kupujícímu na jím zadanou adresu elektronické pošty (dále „e-mail“) zasláno potvrzení o registraci s platebními údaji.
 6. Kupní smlouva je v případě nákupu vstupenky na webovém portálu uzavřena v okamžiku uhrazení celé kupní ceny za všechny objednané vstupenky kupujícím prodávajícímu. Kupní cena je uhrazena v okamžiku provedení platby bankovním převodem nebo přes QR kód.
 7. Po připsání kupní ceny na účet prodávajícího bude bez zbytečného odkladu prodávajícím kupujícímu zasláno elektronické potvrzení o nákupu vstupenky na e-mail kupujícího. Kupující je povinen v případě potřeby před zahájením akce předložit toto potvrzení o koupi vstupenky, a to buď v listinné podobě, kterou získá vytištěním potvrzení zaslaného na jeho e-mail, nebo jej může předložit v elektronické podobě.
 8. V případě, že kupující zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neodpovídá prodávající za nedoručení potvrzení o nákupu vstupenky na e-mail kupujícího.
 9. Prodávající upozorňuje, že prodej vstupenek na konkrétní termín akce přes webový portál bude ukončen vyprodáním kapacity akce.
 10. Za platnost a pravost vstupenky zakoupené mimo webový portál prodávající neodpovídá.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny času konání akce.
 2. Akce se konají většinou v anglickém jazyce se simultánním překladem do českého jazyka; nebo v českém jazyce.
 3. Vstupenka opravňuje ke vstupu na akci dle specifikací uvedených na dokladu o zaplacení vstupenky včetně přesného data a času konání.
 4. Držitel vstupenky je povinen se s vytištěnou vstupenkou nebo vstupenkou v elektronické formě dostavit na místo zahájení akce v předstihu nejméně 15 minut.
 5. Držitel vstupenky bere na vědomí, že odpovědnost za nezletilé osoby nese jejich zákonný zástupce či jejich doprovod.
 6. V případě, že držitel vstupenky poruší svým chováním provozní nebo návštěvní řád místa konání akce nebo pokyny pořadatele, vystavuje se nebezpečí postihu ze strany prodávajícího, kterým je zejména okamžité ukončení akce pro držitele vstupenky, který se dopustil tohoto porušení.
 7. Držitel vstupenky je povinen seznámit se s obsahem těchto obchodních podmínek. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí akce. Každý se účastní akce výlučně na své vlastní riziko.
 8. Držitel vstupenky odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci této akce při nedodržení pokynů, se kterými byl seznámen před nebo v průběhu konání akce, nebo při nedodržení pravidel sdělených pořadatelem před zahájením nebo v průběhu akce nebo stanovených v provozním a návštěvním řádu místa konání akce.
 9. Pokud se osoba neprokáže před zahájením akce platnou vstupenkou na daný termín, nebude této osobě umožněno zúčastnit se akce a akce bude považována za řádně poskytnutou a prodávajícímu za ni náleží kupní cena v plné výši.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Osoba (kupující), která je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku, nemůže postupem dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového portálu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času, kdy podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu (vstupenky).
 2. Prodávající nicméně umožňuje kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu za následujících podmínek: pokud kupující odstoupí od smlouvy do 2 měsíců před konáním akce, vrací se mu 90 % kupní ceny; pokud kupující odstoupí od smlouvy do 1 měsíce před konáním akce, vrací se mu 50 % kupní ceny. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího později, než do 1 měsíce před konáním akce, se kupní cena nevrací.
 3. Kupující může od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným prodávajícímu (například prostřednictvím elektronické pošty nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Kupující může jako odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář obsažený v příloze č. 1 těchto obchodních podmínek. Není to však jeho povinností.
 4. Pokud v souladu s čl. 4 kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy bylo odstoupení od smlouvy prodávajícímu doručeno. Pro vrácení peněžních prostředků bude použit stejný platební prostředek (příp. bankovní účet kupujícího), který byl použit po provedení počáteční transakce.

Reklamační řád

 1. Nesplní-li prodávající povinnosti vyplývající z kupní smlouvy řádně a včas, může kupující uplatnit své právo z vadného plnění u prodávajícího (dále „reklamace“). Reklamace musí být učiněna u prodávajícího bez zbytečného odkladu ode dne uskutečnění akce, nebo v případě, že akce neproběhla, ode dne, kdy měla být akce uskutečněna.
 2. Reklamace a dotazy je možné doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu info@dorothetrassl.cz. Kupující je povinen uvést ve své reklamaci svoji e-mailovou adresu, v rámci které bude probíhat komunikace prodávajícího s kupujícím ohledně reklamace.
 3. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem kupujícího. Po marném uplynutí této lhůty má kupující právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 4. Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu od uplatnění reklamace potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále prodávající zašle kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace prodávající zašle odůvodnění tohoto zamítnutí.
 5. V případě zrušení akce, není-li uvedeno jinak, je kupující oprávněn zažádat o vrácení vstupného bez zbytečného odkladu, a to buď osobně přímo u pořadatelů akce, nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese info@dorothetrassl.cz, nebo telefonicky na tel. čísle   +420777614204.
 6. V případě zrušení akce vrací prodávající peníze výlučně tomu, kdo vstupenku zakoupil (kupujícímu).
 7. Zakoupenou vstupenku nelze vykoupit zpět, vyměnit a nelze ani vystavit její duplikát.

Zvláštní ustanovení o závazcích z kupní smlouvy uzavírané se spotřebitelem

 1. Ustanovení tohoto čl. 6 se použijí na kupní smlouvu, která je uzavírána s kupujícím, který je spotřebitelem, a na závazky z ní vzniklé.
 2. Uzavřená kupní smlouva bude uložena u prodávajícího s tím, že prodávající k ní kupujícímu umožní přístup k jeho výzvě.
 3. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy:
  1. otevření webového portálu a provedení výběru konkrétního termínu konání akce nebo jiného kurzu či zboží;
  1. registrace kupujícího na webovém portálu včetně vyplnění identifikačních a kontaktních údajů kupujícího (fakturační údaje);
  1. zaškrtnutí dalších políček – měna, varianty kupní ceny (plná kupní cena nebo slevový kód), doplňkové služby (překlad) apod.
  1. zaškrtnutí políčka, jímž kupující potvrdí seznámení se s obchodními podmínkami a informacemi o nakládání a ochraně osobních údajů;
  1. provedení úhrady kupní ceny.
 5. Kupující má právo zjistit a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky.
 6. Kupující prohlašuje, že veškerá sdělení prodávajícího vůči kupujícímu byla učiněna jasně a srozumitelně, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva.
 7. Prodávající se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči kupujícímu jasným a srozumitelným způsobem, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva.
 8. Spotřebitel má právo obrátit se se stížností na Českou obchodní inspekci v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nebo může svůj spor řešit online pomocí platformy ODR na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Závěrečná ustanovení

 1. Informace o nakládání a ochraně osobních údajů kupujícího jsou uveřejněny na webových stránkách www.dorothetrassl.cz a http://nakup.dorothetrassl.cz při nákupu vstupenky.
 2. Kupní smlouva a obchodní podmínky a veškerá práva a povinnosti z nich plynoucí, včetně práv a povinností z porušení kupní smlouvy a obchodních podmínek, jakož i záležitosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 30.8.2023.

Příloha č. 1

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

Odstoupení od smlouvy

– Adresát:
DATAP Solutions, s.r.o.
se sídlem V dolině 1157/6, 101 00 Praha 10 Michle

– Oznamuji/oznamujeme*), že tímto odstupuji/odstupujeme*) od smlouvy o koupi tohoto zboží
– Datum objednání*)/datum obdržení*)
– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
– Adresa spotřebitele/spotřebitelů
– Datum
– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)

*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.